Фондация "Децата на бъдещето"

Проект финансиран от Община Вaрна, 2009г.

Публикувано на окт 10, 2009 в Новини

Проектът “Социална адаптация на “различните” деца – как да ги разбираме, приемаме и подкрепяме” ще бъде финансиран от Община Варна след конкурс по програма “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от oбщина Варна”.

Целите на проекта са:

  • Подкрепа на родители в неравностойно положение: многодетни семейства, самотни родители, социално слаби семейства, които не могат да отделят средства за заплащане на скъпа терапия, чрез която да преодолеят дефицитното поведение на децата си.
  • Разпознаване на предикатори за наличие на блокажи, нарушения, отклонения и болестни състояния и предотвратяване на евентуално последващо дефицитно поведение.
  • Повишаване информираността на родители относно проявите на абнормно поведение в ранна детска възраст (т.е. родителите да разпознават определената специфика и особености на дефицитите, с които се проявяват различията на децата им в групата от връстници).
  • Осигуряване на подкрепа, съобразно потребностите на “различните” деца чрез включване в неформална група от родители на деца със сходни специални образователни потребности (СОП) за обмяна на опит и подкрепа при обгрижването, отглеждането и възпитанието им; чрез консултиране и обучение на родители, педегогически и медицински персонал за  придобиване социални умения за по-адекватен отговор на нуждите на тези деца, които често остават извън обхвата на навременното консултиране от страна на специалистите, с цел превантивното преодоляване на отклонието преди да стигне до разстройство или болестно състояние и прилагането на “тежко” медикаментозно лечение.