Фондация "Децата на бъдещето"

Кредитни обучения одобрени от МОН, предлагани от Фондация „Децата на бъдещето“

Публикувано на окт 29, 2019 в Акценти, Новини

Три програми можем да ви предложим за кредитни обучения. Дати обявяваме периодично или при заявка от образователна институция, обучението може да бъде на място при вас или изнесено според вашите възможности. За допълнителна информация, времетраене, цена и допълнителни материали, моля, използвайте електронния ни адрес за контакт: office@childrenofthefuture-bg.org. и следете нашата Фейсбук страница Фондация „Децата на бъдещето“

 Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното детство“ (одобрена със заповед № РД 09-2759/ 14.07.2017 на МОН)

Възпитателната кинезиология включва различни възрастово диференцирани игрови двигателни модели за пробуждане и развитие на потенциалните възможности на малкото дете чрез сензорика, движения и моторика. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси за оптимален мозъчен баланс. Повлиява развитието на речта, поведението, психическите и емоционалните състояния чрез игри, музика и приказки.

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за:

  • разпознаване и оценка на когнитивно, емоционално и физическо развитие на отделните възрастови групи деца в зависимост от индивидуалните им потребности и консултиране на родители;
  • откриване на специфичните потребности на всяко дете и планиране на дейности за групова и идивидуална работа и подкрепа;
  • работа с деца в норма и с деца със специални образователни потребности. 


Образователна кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар“ (одобрена със заповед № РД 09-2759/ 14.07.2017 на МОН)

Образователната кинезиология включва разпознаване (диагностика) на учебните блокажи и тяхното коригиране и премахване, упражняване и поддържане на баланса между тялото и мозъка. Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности при четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояния и нарушения в развитието на децата. Хармонизира жизнената енергия на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално. Постига профилактика на стрес и дистрес при децата. Подпомага функционирането на мъзъчните структури и изграждането на устойчиви връзки за мозъчен баланс. Ученето става лесно чрез игри, музика и приказки.

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за:

 • отчитането на конкретните особености на деца и тяхното подпомагане и мотивиране за следване на държавните образователни стандарти;
 • консултиране на родители, изработване и прилагане на кратка или разширена индивидуална програма за дете с проблеми с концентрацията, затруднения при писане, четене и смятане.


Доволни сме да съобщим, че третата ни програма е съвсем нова, изключително интересна и вярваме много полезна:

„Иновативни антистрес методи и техники за възпитание и обучение на деца в яслена и предучилищна възраст“ (одобрена със заповед № РД 09-1932/31.07.2019 на МОН)

Разглеждат се теоретичният модел на стреса, особеностите му при децата и възможностите за прилагане на техники за контролиране на възбудата, концентрацията и успокояването в процеса на придобиване на компетентностите, необходими на успешното преминаване към училищното образование с отчитане влиянието на външните фактори. Дефинират се основните области за прилагане на успокояващата педагогика и вариантите антистрес техники за превенция (опазване и подкрепа на психическото здраве), за развитие на основните компетентности на децата и за интервенция (при специални проблеми, нуждаещи се от целенасочено повлияване).

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за:

 • превенция на стреса и откриване на стресова симптоматика;
 • подбор и прилагане на сьответните отпускащи и успокояващи техники за контролиране на възбудата, концентрацията и успокояването;
 • консултиране на родители и за индивидуална работа с децата, проявяващи стресови симптоми.