Фондация "Децата на бъдещето"

Колелото на живота

Семейна медиация – метод за създаване и подържане на успешни взаимоотношения

Свидетели сме на едно подрастващо поколение, което се развива в условия на нестабилна ценностна система. Превес в обществения живот взема все повече агресивното поведение, неумението за създаване и поддържане на здравословни и успешни взаимоотношения, наблюдава се увеличение на разводите и разпадане на семейството, като за съжаление това често се случва по болезнен начин, както за  съпрузите, така и за децата (когато има такива). Хората не притежават необходимите умения за цивилизован подход при разрешаване на конфликтни ситуации и резултатите често пъти са поддържане на конфликтни отношения, постоянни скандали, живеене в постянен стрес, а дори и отключване на сериозни здравословни проблеми като тревожно-депресивни състояния, опити за самоубийство и др.

Основната цел е младежите участници в проекта да придобият умения за по-качествено общуване и взаимодействие в семейството и с родителите и за създаване на стабилни емоционални връзки с партньори.

Предвидените дейности са организиране и провеждане на теоретични и практически занятия под формата на групови срещи, в рамките на които младежите ще работят със съответния специалист, по предварително определени теми. Участниците ще се запознаят подробно с метода семейна медиация и с неговите практически инструменти и ще могат да ги тренират в една защитена групова среда.

Очакваните резултати са развитие, формиране и придобиване на основните умения, съответстващи на етапите юношество и младост, подобряване на психосоциалната компетентност на младежите, създаване на стабилна основа за разгръщане на личностния им потенциал.

Защо е нужен този проект?

Както беше споменато, живеем в условия на засилващо се и преобладаващо агресивно и емоционално неуравновесено поведение, наблюдаващо се предимно при подрастващите. Моделите на поведение обаче се залагат първо в семейната среда, там е мястото, където подрастващите трябва да получат стабилна и здравословна основа, върху която да се развиват като личности.  Множество психологически изледвания и материали в областта на теорията на личностното развитие показват основните характеристики на юношеството (от пубертета до 20 години) и младостта (от 20 до 35 години) и съответните психосоциални умения, които е необходимо индивидите да развият, за да преминат успешно към следващите стадии от тяхното развитие.

В стадия на юношеството подрастващите активно се опитват да синтезират своя опит, за да формират стабилно чувство за лична идентичност. Основна е ролята на точното самопознание и сверяването с реалността. Положителното преживяване на определени ключови моменти като постигане на доверие, автономия, воля и трудолюбие, улеснява формирането на идентичността, докато провалите в разрешаването им могат да доведат до разпадане на идентичността. Способността да се поддържа ангажираност, независимо от противоречивите ценностни системи, е добродетелта, която възниква по време на юношеството. В етапа на младостта човек трябва да е готов и да е способен да обедини собствената си идентичност с тази на друг човек. Тъй като истинското себеразкриване и взаимността правят човека раним, задължителното условие за тях е здравото чувство за идентичност. Уменията за общуване, емоционално изразяване и обвързване са само някои от най-важните, които набират сили по време на този етап.

От начина, по който индивидът преживява тези два ключови етапа от развитието си зависи и начинът, по който той ще прави избори и ще взема решения в живота си. За всички нас е важно да живеем в общество на осъзнати и удовлетворени хора. Специализираната работа по въпроси, свързани с личностното развитие, с познаването на самия себе си и развиването на умения да посрещаме предизвикателствата на живота, по успешен и качествен начин ще помогне сред нас да има все повече осъзнати и подготвени подрастващи и младежи. В тази връзка методът семейна медиация, като специализиран метод за работа със семейства за подобряване и изясняване на отношенията между партньорите и за отношенията родители-деца, е подходящ инструмент. Това е съвременен подход към разрешаване на конфликтни ситуации в семейната среда, към намиране на приемливи решения за всеки от членовете на семейството.     

Основна цел на проекта е стимулиране и включване на младите хора в инициативи и дейности, отговарящи на техните потребности и търсения. В едната посока тя се изразява в  иновативни практики (семейна медиация), водени от млади специалисти, като медиатори, тренери, ко-водещи, консултанти  на база младежка инициатива и предприемчивост да споделят своя  професионален опит в предвиденото в проектното предложение. В другата посока основната цел е насочена към придобиване на социални умения на младежите за качествено общуване и взаимодействие в различна социална среда (семейство, с родители, партньори).

Като част от посоката на работа по проекта, могат да се отбележат и още две съпътстващи цели:

  • Голяма част от тинейджърите и младежи, не са включени активно в трудовия процес. В рамките на проектната дейност им се предоставя допълнителна възможност да се обучават и да надграждат социалните си умения, да споделят, да си сътрудничат, да се организират за доброволни инициативи в неформалното и интерактивно образование.
  • Създаване на нагласи за гражданска активност  на младежите, чрез активно  трениране иновативни практики за себепознание, себереализация и поддържане  психическото и емоционалното  здраве. Възможността да се запознаят с елементите на ефективното общуване в рамките на семейната среда (а от там и в извън семейна среда) както на хоризонтално ниво (партньори), така и на вертикално ниво (родители – деца) има ефект  при утвърждаване на  различни модели, гледни точки  и позиции в близкото социално обкръжение.

Друга цел на проекта е младежите да придобият умения за по-качествено общуване и взаимодействие в семейството и с родителитe, както и за създаване на стабилни емоционални връзки с партньори.

 В основните дейности по проектът предвижда организиране и провеждане на теоретични и практически занятия под формата на групови срещи.

Предвидените основните теми са:

  • специфика на семейната динамика – избор на партньор, създаване на семейна двойка, семеен мит и семеен мандат;
  • основни критични моменти в жизнения цикъл на семейната двойка, начини за посрещане и справяне със семейните кризи;
  • семейни роли и граници при функционални и дисфункционални семейства;
  • разработване на ефективни стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти;
  • преодоляване на трудностите в междуличностното общуване;
  • начини за ефективно емоционално изразяване.

В рамките на проекта участниците ще се запознаят подробно с метода семейна медиация и с неговите практически инструменти и ще могат да ги тренират в една защитена групова среда.

График на дейностите, съпътстващи пректа, можете да намерите тук.

Ако желаете да се включите в една или повече дейности по проекта, моля  свалете формата за „Заявка за участие„, попълнете я според указанията и я изпратете на e-mail: gx_vb@abv.bg, на вниманието на Гергана Христова.

Екип реализиращ проекта:

Гергана Христова –ръководител и администратор проектни дейности

Ивелина  Василева – семеен медиатор, психолог /методически ръководител проектна дейност

Медиатори, тренери, ко-водещи, консултанти:

Радостина Стоянова – клиничен психолог

Пламена Иванова – психолог

Диана Димитрова – доктор по психология

Павлина Иванова – психолог,педагог

Снежана Илиева – психолог,педагог

Мая Христова – педагог

 Партньори на проекта:

1. Професионална техническа гимназия – Варна

2. Асоциация „Училища за родители” – клон Варна

 Период за изпълнение: от 1 юли до 30 октомври

Проектът е финансиран от Дирекция ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” ОБЩИНА ВАРНА по програма „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2013”