Фондация "Децата на бъдещето"

За Нас

От няколко години различни специалисти, педагози, лекари, психолози, социални работници се опитваме да се ориентираме в проблемите съпътстващи развитието на човечеството, което очевидно се променя.

Промяната в децата е констатирана от родители, терапевти, невролози, психиатри, психолози. Въпросите пред които сме изправени са:

  •     Защо при родени здрави деца в последствие започват да се проявяват така наречените некомпенсирани дефицити в сензомоториката и психомоториката, в речевото и езиково развитие, на поведенческа и житейска компетентност?
  •     Защо стават все повече децата, които не искат или не могат да следват определена образователна схема?
  •     Защо децата са все по – различни? В какво е промяната и разбират ли я възрастните?

За това се ориентират и предприемат конкретни действия за помощ и подкрепа на съвременното поколение деца по линия на неправителствени организации.

Създадахме фондацията „Децата на Бъдещето” през 2006г. Идеята се появи и узря в продължение на няколко години, през които опитвайки се да реализираме различни проекти в интрес на развитието на децата и помощ на родителите, се сблъскахме с много препятствия. Разбрахме че ще трябва сами да направим организация, за да видим осъществени нашите проекти. И така се появи на бял свят фондация „Децата на Бъдещето”, с подкрепата и опората на хората, които сега са нашите сътрудници и приятели. Всички те са на възраст от 18 до 56 години. Това ни помага да съчетаем ентусиазма и идейността на младите и опита и умерения подход на зрелите хора.

Цели

Подобряване качеството на живот и развитие на децата, младежите и хората в България в процеса на евро интеграция, глобализация и променящият се свят.

Развитие и утвърждаване на българската духовни ценности в здравеопазването , образованието, културата, екологията, спорта, съобразно потребностите на децата и младежите, като функционална част от общностите на гражданското общество.

Подпомагане на осъществяването на промяната в българската образователна система; на нови образователни стандарти и технологии за обучение на децата и малдежите и квалификация на педагогическия колегиум.

Създаване на възможности за по-ангажирано участие на родителските общности при отглеждането и възпитанието на децата и за здравна превенция.

Представляване, отстояване и защита на гражданските и човешки права на децата и малдежите, независимо от тяхната етническапринадлежност и социално положение.

Подпомагане на децата и младежите в неравностойно положение и специфични образователни потребности.

Създаване на фонд за подкрепа на граждански и образователни здравни, социални и културни инициативи; на добри практики и модели, чрез генериране на инивестиции от частни лица в бизнес сектора, национални и местни власти и международни организации.

Създаване на нови здравни и образователни модели в съдействие с държавните и общинските структури.

Публикуване на обучителни материали, статии, анализи по въпросите на образованието, здравната превенция и холистичните терапии съобразно новите образователни, здравни и социални парадигми.

Превенция на асоциални прояви и зависимости сред младите хора, посредством всички разрешени от Конституцията на Република България методи и средства и чрез разработване на програми за пълноценна социализация.

Осъществяване на дейности и разработване на проекти по възстановяване и опазване на околната среда и устойчиво развитие и екологично възпитание у подрастващите. Развитие на екологичния туризъм във всичките му форми.

Разработване и внедряване на конкретни програми за екология на личността (физическа, духовна, психическа и емоционална) в гражданското общество.

Развитие на концепцията за „учене през целия живот”, креативно и кариерно обучение на хора за осъзнаване и непрекъснато повишаване на качеството на живот на отделната личност и изграждане на нови здравни и социални модели.