Фондация "Децата на бъдещето"

Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи –AD/H/D – синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и – ODD – синдром на патологичното противодействие на възраст от 2 до 6 години-2010

Начална дата: 1.07.2010
Крайна дата: 31.10.2010
Продължителност: 4месеца
/Финансиран от Дирекция “Социални дейности и жилищна политика” Община Варна”/

Информация по темата на проекта:
С промяната на обкръжаващата ни социална реалност се променят отношението и сетивността ни към определени отклонения в детска възраст, които остават неадекватно оценени и съответно неотработени от специалистите. Много често различните професионалисти в детските заведения имат коренно различни виждания и стратегии за справянето на проблемното поведение при деца със синдром с дефицит на внимание, синдром с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD) и със синдром на патологично противодействие (ODD), водещи до трудности в социализирането в група и адаптирането към учебен процес. Затова основна цел на проекта е ранна социална превенция и рехабилитация на децата проявяващи подобни признаци, като даде иновативна методика “ИНТЕРВИЗИЯ на идентифицирани случаи на деца от рискови групи  в десет стъпки” за работа на специалистите в партниращите детски заведения,отговорни за тяхното правилно развитие. А от друга страна да предостави на родителите необходимата информация и възможност за консултации с професионалисти от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца “Децата на бъдещето”.

Цели на проекта:

  • Ранна социална превенция и рехабилитация на деца с емоционални и поведенчески отклонения с/без поставена диагноза ADHD и/или ODD.
  • Подкрепа на родители на деца в риск с повишаване на информираността им за проявите на абнормно поведение и обезпечаване с консултантски услуги за семейства в неравностойно положение: многодетни семейства, самотни родители, социално слаби семейства.
  • Обединяване на социалната среда на детето (семейна, в здравни и образователни институции: детска ясла и детско заведение), чрез единен подход за откриване и процедиране при възникване на казус, за да получи детето бърз и своевременен достъп до социална услуга.
  • Осигуряване подкрепа на родителите, педагозите, педагогическите съветници и експертния персонал в детските заведения в ориентирането по проблематиката и последващото справяне с проблема.

Партньори по проекта: Дирекция “Здравно развитие”-филиал “Детски ясли”, Община Варна; ОДЗ 1 “Маргаритка”; ЦДГ 38 “Ян Бибиян”; ОДЗ 3 “Делфинче” и ЦДГ 44 “Крилатко”.

Устойчивост на проекта:
1.Консултантски кабинет за родители. “Училище за родители”, групова и индивидуална подкрепа в родителски групи за взаимопомощ.
2.Специално оборудвано  студио за включване на деца в групова дейност в ателиета по интереси според потребностите им:

  • музикално ритмична анимация
  • куклено ателие
  • психомоторна дейност и сензорно възпитание
  • възпитателна кинезиология
  • йога за деца и др.

3.Консултантска дейност за специалисти /педагогически съватници, психолози и педагози/ във формата “Интервизия”.