Фондация "Децата на бъдещето"

Кинезиология за деца – интегративен и рехабилитационен метод за социална подкрепа на деца с проблемна социална адаптация и трудности в ученето

Кинезиологията за деца е цялостен научен метод за връзката между тялото и мозъка.

Тя се развива в две направления – възпитателна и образователна кинезиология.

Възпитателната кинезиология е свързана с за ранното детство и се дели на превантивна и рехабилитационна. Служи за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света на децата. Също така развива сензориката, движенията и моториката. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели.
Образователната кинезиология се прилага при стрес, учебни блокажи като трудности в четенето, писането, математиката и при трудна социална адаптация.
Включва разпознаване на учебните блокажи, коригирането и премахването им, както и упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.

Можете да изтеглите дипляната, свързана с проекта от тук.

Проектът е реализиран в периода 1 юни – 31 октомври 2012г.

Екип:

Д-р Христо Христов – лекар, холистични практики
Мая Христова – педагог, възпитателна и образователна кинезиология
Павлина Иванова – психолог и педагогически консултант
Мария Георгиева – психолог, когнитивно- поведенчески консултант
Ива Василева – психолог, семеен медиатор
Юлия Милчева – треньор
Добринка Иванова – треньор

Партньори по проекта:
ОДЗ №1 „Маргаритка”
СОУ „Васил Друмев”

Децата, скоито екипа по проекта е работил са 48 на брой  и са на възраст от 0 до 13 години. Пет от децата са били със специални образователни потребности. Три от децата са определени като деца в риск. По време на проекта е работено активно с 3 многодетни семейства.

Проект “Кинезиология за деца – интегративен и рехабилитационен метод за социална подкрепа на деца с проблемна социална адаптация и трудности в ученето”
Финансиран от Община Варна
Дирекция “Социални дейности и здравно развитие” – 2012